#27 Jake Bryant

University of Redlands (SO)

Position: 3B